Privacyverklaring Christine Arentshorst Chiropractie Paard en Hond (2019)

In deze privacyverklaring staat hoe Christine Arentshorst Chiropractie Paard en Hond (CACPH) omgaat met het verzamelen en gebruiken van
persoonsgegevens voor de verwerking in administratieve processen.

De verklaring is van toepassing op gegevens die worden gebruikt en opgeslagen in de geautomatiseerde systemen die door CACPH gebruikt worden. Het betreft gegevens van cliënten en hun dieren, lees patiënten.

CACPH maatschappelijk werk verwerkt gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevensverwerking

CACPH kan persoonsgegevens verwerken, doordat iemand gebruik maakt van haar diensten of omdat deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan CACPH wordt verstrekt. De volgende gegevens (kunnen) worden verwerkt: NAW gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, verzekeringsgegevens, patiëntgegevens, en in het kader van, de voortgang van de behandeling die CACPH aan de patiënten levert. De gegevens worden door betrokkenen zelf verstrekt, of kunnen daarnaast afkomstig zijn van een doorverwijzend dierenarts waarmee CACPH in het kader van haar activiteiten mee samenwerkt.

Gebruik van gegevens

De gegevens worden gebruikt om als dierenarts chiropractor de daarbij behorende taken en wettelijke plichten naar behoren uit te voeren. De persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van het uitvoeren van een met de cliënt gesloten overeenkomst tot begeleiding of behandeling van een patiënt. Voorts worden gegevens gebruikt voor het innen van eigen bijdragen in het kader van de chiropractie behandelingen en het behandelen van eventuele klachten en geschillen.

Bewaartermijn gegevens

CACPH bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt, tenzij dit nodig is voor historische, statistische- of onderzoeksdoeleinden, of op grond van een wettelijk voorschrift. CACPH houdt een bewaartermijn aan van 2 jaar.

Delen gegevens met derden

Slechts in specifieke gevallen worden derden voorzien van persoonlijke en/of patiëntgegevens. Dit is het geval als de wet dit vereist of indien de cliënt daarvoor toestemming heeft gegeven (onder andere in het kader van de uitvoering van een doorverwijzing van een patiënt). Gegevens die niet tot individuele personen en patiënten herleidbaar zijn, kunnen voor statistische- en historische doeleinden aan derden worden verstrekt.

Toegang tot gegevens

De gegevens die worden verzameld zijn niet voor iedereen toegankelijk. Alleen de medewerker(s) van CACPH hebben toegang tot de gegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Door middel van een naam- en wachtwoordbeveiliging worden diegenen geautoriseerd om toegang te krijgen tot de gegevens. Alle medewerkers die toegang hebben zijn op basis van hun functie tot geheimhouding verplicht.

Gegevens inzien

Personen wiens diergegevens, lees patiënten, door CACPH worden verwerkt, hebben het recht om die gegevens in te zien. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met hun contactpersoon.

Beveiliging van gegevens

CACPH neemt de bescherming van persoons- en patiëntgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CACPH maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als iemand de indruk heeft dat zijn gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien er meer informatie is gewenst over de beveiliging van door CACPH verzamelde persoons- en patiëntgegevens, kan contact worden opgenomen met hun contactpersoon.